‍ ‍ارکان نماز ‍ ارکان نماز عبارتند از: ۱. نیت. ۲. تکبیرة الاحرام. ۳. قیام (در هنگام تکبیرة الاحرام و هنگام رفتن به رکوع). ۴. رکوع. ۵. دو سجده.‌‍ ‍ ️ منبع: رساله آموزشی ‍ ‍ @khamenei.ahkam